Alumni


S. No      Name Designation
1 Mr. Hishamul Haq President
2 Mr. Aftb Alam Vice President
3 Mr. Md. Imtiyaz Secretary
4 Mr. Farhan Akhtar Treasurer
5 Mr. Mirza Shahanawaz Baig Member
6 Mr. Bilal Siddiqui Member
7 Mr. Hasnain Shaikh Member